امروز بهترین زمانه

نباید درجا زد، باید یاد بگیری و همیشه پیشرفت کنی از همین لحظه شروع کن